Behov av ny, effektiv friskvårdsmetodik
Traditionella hälsokontroller saknar preventiv effekt enligt det ansedda Cochran-Institutet, ett forskningsinstitut, som analyserar och sammanställer forskning inom hälsovården. Läs mer här. 
 

Företagsfriskvård - Vitalt Vetande och screening i tre dimensioner 
 

Verklig hälsa är så mycket mer än frihet från sjukdom. Många människor har svåra hälsobesvär utan att medicinska tester visar några fel. Ungefär hälften av dem som går till en vårdcentral för att de inte mår bra, får ingen diagnos. Åtskilliga andra har "bara" vitalitetsbrist och lågt välbefinnande. Studier har visat att:

 • Prestationskurvan nästan exakt följer välbefinnandekurvan.
 • Den subjektivt upplevda hälsan är en god prognostisk markör för den framtida hälsan.

Friskvårds- och Livsstilskoncept med vitalitet och egenmakt som fokus

Konceptets fokus är vitalitet, inte sökandet efter sjukdom. Högre vitalitet förbättrar välbefinnande, energi och kapacitet. De verktyg som används är kunskapslyft för insikter, motivation och egenmakt samt screening av livsstil, symtom och fysiologi.

Hälsokonsult - föreläsningar och rådgivning inom hälsa, friskvård, livsstil: Hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning; förebyggande eller vid hälsoproblem. Kinesiologi. Varberg, Halland, Göteborg, Västsverige
Foto: www.marcusgrip.com Foto: www.marcusgrip.com

Konceptet i sin helhet består av följande delar (läs mer: klicka på de länkade orden):

 • Föreläsningen "Hälsokörkortet"
 • Screening av livsstil, symtom och fysiologi, subjektiv respektive objektiv mätning baserad på olika tekniker.
 • Individuell genomgång med livsstilscoaching. Möjliga samband på medarbetarens "karta" tas upp. Det kan handla om t ex kopplingar mellan vissa fysiologiska mätresultat och livsstilen eller mellan symtom och mätparametrar. Obs! det handlar inte om att ställa någon "diagnos". Mätresultaten används som ett underlag för att välja ett lämpligt fysiologiskt område (ett huvudprogram) att inrikta friskvårdsinsatserna mot. Lämpliga friskvårdsåtgärder och målsättning väljs tillsammans med medarbetaren och resulterar i en individuell vitalitetsplan.
 • Återrapportering till medarbetaren:
  • Personlig vitalitetsplan fokuserad på ett visst valt huvudprogram, t ex att förbättra blodsockerregleringen och insulinkänsligheten.
  • Skärmklipp på screeningresultaten; livsstil samt subjektiv och objektiv mätning.
  • Ett standarddokument för det valda huvudprogrammet, där livsstilsfaktorerna som ingår i livsstilsscreeningen belyses ur det valda huvudprogrammets synvinkel. Exempel: Om det valda huvudprogrammet gäller blodsockerreglering, beskrivs hur respektive livsstilsfaktor kan påverka blodsockerbalansen/insulinkänsligheten.
 • Återrapportering till företagsledningen. Sammanställning av företagets totala genomsnittliga screeningresultat förutsatt att det finns tillräckligt många deltagare för att anonymitet ska garanteras.
Hälsokörkortet: vitala insikter för vitala utsikter. Hälsokörkortet: vitala insikter för vitala utsikter.

Hälsokörkortet - ett kunskapslyft

Förståelse och insikter om samband mellan kropp, hjärna, känslor, välbefinnande, kapacitet och livsstil skapar ökad medvetenhet och stärker såväl motivation som egenmakt. Det blir lättare att hitta sin egen optimala balans med vitalitet och välbefinnande. Föreläsningen omfattar tre delar, som varvas in i varandra:

 • HälsoMedvetenhet. Verklig hälsa är vitalitet. Om vikten av att vara hälsomedveten. Eftersom kronisk ohälsa oftast är en gradvis och långsam process, är det lätt att hamna i en "lågvitalitetsbubbla", som man inte uppmärksammar, innan det har gått så långt att kroppen protesterar högljutt med svåra symtom och krämpor. Likaväl som man kan vara lite eller mycket sjuk, kan man vara litet eller mycket frisk. 
 • HälsoVetande - Vitalt Vetande. Hur man kan öka vitaliteten med livsstilsbalans. Fysiologisk kunskap om hur kroppen fungerar som ett sammanhängande system. 
 • HälsoMedvetenskap. Forskning är pusselbitar som behöver anpassas till individen. Detta enligt SBU, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering. Det är därför av största vikt att en person själv är engagerad/insatt i sin "hälsoresa" och har insikter som gör honom/henne till en motiverad och medveten vård- och terapikonsument.
Läs mer om innehållet i föreläsningen här.

Fysiologisk screening

Den objektiva mätmetoden/screeningen inkluderar flera olika tekniker:

 • Syremättnadsmätare (oxymeter)
 • Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV)
 • Bioimpedans - kroppssammansättningsmätning
 • Galvanisk hudresponsmätning - vissa vävnadsparametrar
 • Algoritmer, indirekta beräkningsmetoder, vilka blir allt vanligare inom det medicinska området. På basis av vissa mätvärden, uppskattas andra värden.

Mer om teknikerna här.

Mätmetoden tar fram mer än 70 fysiologiska parametrar på några minuter. Många av dem finns med i återrapporteringen till medarbetaren. Metoden är framtagen av en läkare (neurolog) ursprungligen med syftet att i stort kunna följa upp kroppens svar på medicinering.
Precis som när det gäller många andra fysiologiska mätvärden, bör man inte fokusera för mycket på enstaka värden och se dem som isolerade enheter, utan mer se på dem mot bakgrunden av den större "kartan". Kroppen är ett sammanhängande system. De senaste årens forskning visar i allt högre grad på detta. Precis som när det gäller en del vanliga medicinska prover eller test, kan vissa av mätparametrarna här påverkas av t ex tidpunkten på dygnet, när man senast har ätit, vissa saker man har ätit mm. En studie, för att ta ett exempel, kom fram till att rödbetsjuice förbättrade resultatet på cykeltester med närmare 20 %!
Mätmetoden är känslig och fångar lätt upp förändringar. Om det finns stress vid mättidpunkten, kommer mätresultaten att spegla detta. Man får då höra med medarbetaren om det finns någon känd anledning till stressen. 

I det här sammanhanget är det inte fråga om diagnostik och att upptäcka sjukdom. Syftet är att förbättra kroppens balans och vitalitet - vilket även har preventiva förtjänster. Med den sammantagna bild som mätresultaten, livsstilen och symtomen ger, väljs ett lämpligt vitalitetsprogram för livsstilsförbättringar.

Screening med livsstilscoaching
Underlaget vid genomgången och livsstilscoachingen består av:

1. Objektiv mätning

Ett femtiotal fysiologiska parametrar tolkas mot bakgrunden av medarbetarens större "karta" inklusive symtom och livsstil. Det bidrar till en större förståelse för vitaliteten som en process, där olika fysiologiska områden kan påverka varandra - i positiv eller negativ riktning. Vid genomgången av medarbetarens fysiologi tittar vi på styrkor respektive vad som kan förbättras samt väljer ett program som fokus för livsstils-friskvårdsinsatserna.
 

2. Subjektiv mätning - symtom

Visar medarbetarens upplevda symtom enligt det ifyllda frågeformuläret.

En "symtominventering" bidrar till att öka hälsomedvetenheten. Vid coachingen framhävs tolkningen av upplevda symtom som en förbättringspotential och blir ett motiverande incitament till att se över livsstilen. Ett symtomindex, som gör det lättare att följa upp resultatet av de vitalitetshöjande insatserna ingår också i återrapporteringen till medarbetaren . 

3. Livsstil

Experter uppskattar att ca 80 % av de kroniskt degenerativa sjukdomarna är livsstilsrelaterade. Livsstilen är därför den självklara och ofrånkomliga grunden för vitalitetshöjande insatser. Svaren i den livsstilsquiz som medarbetaren fyller i, redovisas på flera sätt:

Livsstilsindexet visar för varje livsstilskategori balansen mellan bra och dåliga vanor; mellan insättningar och uttag på vitalitetskontot. 
En annan uppställning tydliggör livsstilsvanor som belastar kroppen och sänker vitaliteten.  Andra grupper visar vad man inte gör för att bygga upp och vitalisera kroppen med vätska, näring, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet mm. Resultaten redovisas dels som procenttal dels visas i klartext de faktorer som kan påverka hälsan och vitaliteteten negativt. 

Återrapportering till medarbetaren

Förutom skärmklipp på det underlag som används vid genomgången och coachingen enligt ovan, får medarbetaren ett personligt vitalitetsprogram och ett standarddokument med fördjupad information om det valda huvudprogrammet. Båda i pdf-format.

Vitalitetsprogram

Ett exempel på vitalitetsprogram visas i bilden till höger (klicka för förstoring). De färglagda fälten till vänster på "rebuild-sidan" respektive "remove-sidan" visar det svarsalternativ som medarbetaren angett för respektive livsstilsfaktor. Rött är sämsta alternativet och mörkare grönt det bästa. Kryssen visar de prioriterade livsstilsfaktorerna och i de gröna fälten med text anges målsättningen. Eftersom medarbetarens aktuella livsstil indikeras med färgfältet till vänster, kan han/hon lätt själv utöka sitt vitalitetsprogram. I det här fallet t ex genom att också lägga till någon form av fullkorn (rött fält = sämsta svarsalternativet för denna kostfaktor) för att ytterligare stötta blodsockerregleringen.

Fördjupning

Intresserade medarbetare som vill veta mer om olika livsstilsfaktorer kopplade till det valda programmet kan inhämta fördjupad information i  det dokument  som ingår i återrapporteringen.
 
Exempel: Om det valda huvudprogrammet gäller blodsockerreglering, beskrivs hur respektive livsstilsfaktor kan påverka blodsockerbalansen/insulinkänsligheten. Bild till höger. Klicka på bilden för att förstora den.

Konceptet kan anpassas till era behov och önskemål. Väkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag.