top of page
Home
Rörelse.png

Kinesiologi 

Läran om rörelse

 

Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder ”läran om rörelse”.

 

Kinesiologin kommer inte som många tror från Kina utan ursprungligen faktiskt från Sverige. Det var i mitten på 1800-talet som den svenske professorn Carl August Georgii döpte om "rörelselära" i meningen svensk sjukgymnastik till "kinesiology". Från Sverige spred sig den svenska medicinska gymnastiken/rörelseläran vidare till både övriga Europa och USA.

En del kinesiologiska behandlingstekniker används i och för sig fortfarande  inom sjukgymnastiken på en del håll i världen men den medicinska termen kinesiologi avser numera den vetenskapliga disciplinen kinesiologi - ett akademiskt ämne där man studerar muskler och muskelrörelser utifrån ett biomekaniskt perspektiv men inte som terapi.

 

Kinesiologi som nutida behandlingsterapi

Den form av terapeutisk kinesiologi som avses här började i mitten på 1900-talet utvecklas av amerikanska kiropraktorer som en fysioterapi. I Sverige klassas kinesiologi som komplementärmedicinsk behandling. Man lägger stort fokus på att testa och behandla enskilda muskler. Detta i motsats till fysioterapin, som inriktar sig på hur muskler samverkar i olika övningar.

Unikt för kinesiologin är att man kontrollerar hur musklerna fungerar för att få indikationer på var störningar finns - vad som kan vara bidragande orsaker till olika hälsobesvär.

Man testar inte muskelstyrkan utan i stället den neurologiska funktionen, hur bra muskeln ifråga kan styras via nervsystemet, dvs hur bra den fungerar i olika arbetspositioner. På så sätt kan man hitta obalanser kopplade till såväl muskulära problem som många andra hälsobesvär.

När orsaker/problem har spårats, behandlar man med hjälp av en rad  olika, mjuka behandlingstekniker, t ex lätt massage av musklernas reflexpunkter för ökat lymf- och blodflöde (effektivt vid smärta och nedsatt cirkulation), manuellt tryck på akupunkturpunkter (ungefär som akupunktur utan nålar) m fl tekniker.

 

Mångsidigt användbar behandlingsform

Kinesiologi är en mångsidig verktygslåda för många friskvårdsaspekter och används därför bl a inom elitidrott för att uppnå maximal funktion och balans ur många olika perspektiv.

Strukturellt - muskelfunktion

Vid t ex smärta, testas muskelns neurologiska funktion. När den används/arbetar ska den vara neurologiskt "på"– men däremot "av" när den inte används/arbetar. On/off ska med andra ord kunna regleras effektivt av personen via hens viljestyrda nervsystem. Det är alltså styrningen av muskeln man testar, inte den fysiska styrkan, även om denna påverkas negativt, när styrningen inte fungerar bra. Det är alltså mycket svårare, ibland omöjligt, att träna upp muskler, som inte är i neurologisk balans.

 

Strukturellt – organ

I mitten på 1900-talet upptäckte läkaren dr Chapman, som arbetade med patienter med sjukdomar i olika organ att det gjorde ont på olika hudpunkter beroende på vilket organ som var drabbat. När han masserade den punkt som var "kopplat" till organet, tillfrisknade personen snabbare. Senare upptäckte kiropraktorn Goodheart, en pionjär bakom den tillämpade kinesiologin, att dessa hudpunkter i sin tur var kopplade till specifika muskler. Genom att arbeta med och balansera den muskel som är kopplad till organet ifråga kan man få en positiv inverkan. Det här är ett exempel på en av många kopplingar som används för olika ändamål inom kinesiologin.

 

Neurologisk funktion – koordination

Kinesiologi handlar mycket om rörelse och kommunikation. Att röra sig är ett komplext samspel mellan olika delar av hjärnan, nervsystemet, sensoriska organ, diverse andra styrmekanismer och sensorer i bland annat leder och muskler. Störningar minskar effektiviteten i rörelserna, som dessutom blir mer energikrävande, när kroppen måste arbeta extra - kompensera för det som inte fungerar smidigt och korrekt. Smärta och rörelseinskränkningar kan då också uppstå. I enstaka fall kan det t o m bli så här illa: För en kvinna sjukskriven för utbrändhet var promenader så utmattande att hon var tvungen att avstå. Efter balansering av ”gångmönstren”, orkade hon.

 

Mentalt  - utveckling – målbalansering

Minnen, känslor, värderingar och attityder lagras huvudsakligen i den del av hjärnan som kallas för den primitiva hjärnan. Med vår medvetna vilja kan vi bestämma oss för att t ex nå ett visst mål eller förändra ett visst beteende. Men om det finns undermedvetet lagrade värderingar eller reaktionsmönster, som står i strid med det vi bestämt oss för, kan det bli svårt, ibland omöjligt – såvida man inte programmerar om den undermedvetna hårddisken i den primitiva hjärnan. Denna är inte så ”kontaktbar” för resonemang och prat, eftersom den är närmare knuten till kroppen än till den analytiska/logiskt resonerande delen av hjärnan. Ett sätt att "komma åt" mer av det som finns lagrat i den primitiva hjärnan är via muskeltester. Kinesiologin har ett flertal tekniker för att lösa upp trauma och inaktuella, lagrade attityder och mönster.

 

Stresshantering – känslomässig balansering/hantering

Kinesiologin har ett flertal tekniker för stresshantering och stressreduktion som kan användas för i princip allt från vardagsstress till traumatiska, livsomvälvande händelser.

En mängd funktioner i kroppen styrs till stora delar från den primitiva hjärnan. Dessutom tolkar - bedömer och reagerar - den delen av hjärnan alla inkommande signaler från yttervärlden också - en orsak till att den kallas för den emotionella hjärnan. Det kan därför vara lättare att komma åt både aktuell och lagrad stress med tekniker som går via kroppen än med samtalstekniker som adresserar den intellektuella delen av hjärnan; hjärnbarken och pannloberna. 

Via muskeltester får man indikationer på om/var sådana blockeringar finns och hur man kan åtgärda dem.

Trauma - olyckor mm

Tidigare svåra händelser, t ex trauman och olyckor kan sitta kvar som ett slags stress i kroppen och brukar då med framgång kunna behandlas med kinesiologin. Sådan stress kan finnas kvar, även om man inte medvetet upplever att händelsen osv /fortfarande/ utgör problem.

Om du vill veta varför det kan löna sig mer att arbeta via kroppen och inte /bara/ via språket/den medvetna hjärnan i sådana här fall, läs gärna vad psykiatern, neurologen och forskaren David Servan-Schreiber har skrivit om detta i sin bok "Bot på naturlig väg – hjälp vid stress, ångest och depression” 

 

Exempel: Kvinna som förlorat nio familjemedlemmar i tsunamin fick lässvårigheter; bokstäverna flöt ihop och hon förmådde inte ta till sig något av det hon läste. Efter några timmars behandling – eliminering av blockeringar - kunde hon läsa obehindrat.

Källor

Anders Ottosson, Gymnastik som medicin : berättelsen om en svensk exportsuccé, 2013

David S Walther, Applied Kinesiology - Synopsis, Systems DC 1988

Terapi4.png

Mångsidig kinesiologi mot hälsobesvär av olika slag:

Muskulära 

Mentala/kognitiva

Känslomässiga

Beteendemässiga

Stressrelaterade

...

Terapi1.png
Kinesiologi4.png
Målbalansering kinesiologi.png
Nedstämd.png
bottom of page