top of page
Home
Spindelväv.png

Friskvårdsscreening

Rehab

Samtal

Behandling

Boka tid

Kapacitetskompetens-Ledarskap

Screening som friskvård och kunskapslyft

I motsats till de flesta screeningar/hälsokontroller ligger fokus här inte på att undersöka om det finns sjukdom eller inte. Friskvårdsscreeningen fångar visserligen upp åtskilliga tidiga varningstecken på ohälsa men huvudsyftet är att öka friskheten överlag. Ju fler medarbetare som blir mycket friska, desto mer personalstyrka i företaget.

Framtidens medarbetarhälsa lyfter fram och realiserar den dolda (frisk)potentialen – höjer medarbetarnas kapacitetskompetens; att kunna använda sin kompetens, sin erfarenhet, sina talanger och förmågor fullt ut.

För att stärka medarbetarnas kapacitetskompetens arbetar vi med ett livsstilskoncept med screening i tre dimensioner; livsstil, symtom och fysiologi (processer i kroppen). Med denna bredare och djupare kartläggning samt tvärkunskap på en rad relevanta områden hjälper vi medarbetaren förstå varför hen mår som hen mår och vad hen kan göra åt det respektive vad hen kan göra för att må och funka ännu bättre.

 

Livsstilsscreeningen ger en översikt av vilka uppbyggande vanor medarbetaren inte har respektive vilka energidränerande och hälso-kapacitetsnedsättande vanor hen har. På så sätt kan man snabbt och lätt se förbättringsmöjligheterna och även koppla ihop dem med andra delar av screeningresultaten. Just sambanden och kopplingarna mellan de olika delarna; livsstilen, symtomen och den fysiologiska screeningen gör kunskapsförmedlingen personlig  och ökar hens motivation till egna stärkande insatser. Det känns mer relevant; det här gäller mig – det är min karta.

Fysiologiska screeningen görs med en mät-/screeningmetod, som inkluderar flera olika tekniker; mer om dessa här. 

 

Symtomscreeningen är en subjektiv screening i motsats till den objektiva fysiologiska; hur medarbetaren upplever att hen mår. Medarbetaren blir därmed mer medveten om hur hen egentligen mår – hur hens (frisk)potential ser ut och kan på ett mer informerat sätt välja vad hen vill ha för standard för sitt mående och sin kapacitet.

Efter att ha gått igenom medarbetarens specifika sammanhang och kopplingar, väljer vi tillsammans ett handlingsprogram, där huvudfokus ligger på livsstilen. Medarbetaren får en skriftlig återrapportering med insatsplanen inkluderad.

Därför behövs skärpt vision och ny approach

Bessereggen.png

När livsstilen tas upp i media eller vid hälsosamtal är det oftast i samband med viktnedgång, utvecklad sjukdom eller risker för framtida sjukdom, vilket kan uppfasttas som avlägset, inaktuellt och ointressant - åtminstone så länge som "alla prover är bra". Mot bakgrund av detta känns livsstilsråd inte speciellt motiverande. 

En majoritet är inte medvetna om livsstilens betydelse för det nuvarande välmåendet, energin och kapaciteten.

En annan bidragande orsak är bristande kunskap om hur kroppen fungerar och framför allt om hur kroppens funktion påverkar energinivån och även hjärnan; mental/kognitiv kapacitet, humör och social kapacitet.

Man förstår inte hur mycket kroppens funktion på gott och ont betyder för tankar, känslor och kapacitet - inser därför inte förlusterna - resp potentialen!

Det vill vi ändra på!

Kunskapslyft - mer kapacitetskompetens hämtar hem dold /frisk)potential!

Rehab

En noggrann genomgång görs av sjukhistoria / hälsobakgrund,  ev aktuella diagnoser, mediciner, kosttillskott, nuvarande symtom, mätdata från fysiologisk screening samt livsstils- och situationsfaktorer. Detta för att få bästa möjliga underlag om samband och interaktioner i det aktuella fallet och göra en analys som grundval för att ta fram en rehab-plan i meningen stärkande, icke-invasiva insatser.

Pris per timme: 1 200:- exkl moms.

 

Några vanliga fallgropar

Man väljer direkt en specialist, dvs utan att först göra en sammanhållande översiktlig bedömning vänder man sig till en fackman som arbetar med just det man som man uppfattar vara problemet – det som märks av som symtom. Specialister arbetar vanligen snävt med bara sin aspekt. Mycket i kroppen – och livet - hänger ihop, interagerar. Det är sällan bara en underliggande orsak till att ett besvär dyker upp. Mestadels handlar det om underliggande problemkomplex.

 

Oftast är det därför mest effektivt och hållbart att först använda sig av ett generalistperspektiv, se vad som kan och behöver stärkas. I andra hand vänder man sig vid behov till specialister.

 

Exempel:

Bakom ”psykisk” ohälsa finns ofta underliggande fysiologiska orsaker som bidrar till eller rent av orsakar de ”psykiska” besvären. Att då bara arbeta på ytan, med symtomen, ger varken optimala eller hållbara resultat.

Vid smärta, vare sig det är generell sådan eller ont i knä eller rygg, finns mestadels också ett flertal bidragande orsaker i botten. Som en del av insatserna brukar det vara bra att minska den s k bakgrundsinflammationen i kroppen. Alla har sådan, men om den är lite förhöjd (utan att man är sjuk) så kan den ändå leda till hälsoproblem.

Ett annat exempel är att man låser sig fast vid att man har ett visst problem, t ex diskbråck, trots att detta har läkt och det i stället nu är muskelobalanser som framkallar smärta.

Att stärka kroppens processer brukar bidra till bättre stresstålighet också.

Rehab.png

Depression och andra former av psykisk (?) ohälsa är nu den vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Övervikt ungefär hälften av alla vuxna. Sverige är ett av de länder där fetman ökar snabbast.

 

Drygt 30 % av kvinnorna och 25 % av männen har allergiska besvär.

 

Matsmältnings-/mag-tarmproblem ca 20 % av männen och 30 % av kvinnorna.

 

Långvarig smärta var 5:e vuxen svensk.

 

Svår huvudvärk - 1,3 miljoner svenskar har ofta så svår huvudvärk att arbetsförmågan påverkas.

Samtal - om du t ex vill:

  • Få mer / bättre kunskap om livs/stils/kompetens

  • Veta mer om kroppens funktion och hur den påverkar hjärnan -  "kapacitetskompetensen"

  • Komplettera tidigare hälsokonsultation - lära ännu mer om de egna sammanhangen vad gäller kropp och knopp

  • Samtala om annat

Pris per timme: 900:- exkl moms.

Inför-screening.png

Behandling t ex för:

  • Smärta/muskelobalanser

  • Stress, utbrändhet, oro, ångest

  • Trauma/tunga eller stressande händelser

  • Beteende- eller tankemönster man "fastnat i"

  • Allmänt stärkande/balanserande

Pris per timme: 900:- exkl moms.

Behandlingsmetod: kinesiologi

Mer on denna mångsidiga metod här.  

Fallbeskrivningar här

Kommer snart: inspiration och hoppingivande berättelser ur verkligheten.

Terapi1.png
Friskvårdsscreening
Rehab
Samtal
Behandling

Boka tid

070-78 111 55, Anna-Lena

eller använd kontaktformuläret här.

Angivna priser inkluderar inte moms.

Missade, icke avbokade tider debiteras i sin helhet.

Avbokning samma dag: debiteras med 50 %.

BokaTid
bottom of page